Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

„Inicjatywa Sołecka 2020". Jest umowa na dofinansowanie budowy boiska w Cisiu!

We wtorek 28 lipca Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Wolska podpisały umowę o dofinansowanie budowy boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka".

Inwestycja otrzymała dotację w wysokości 60 tys. zł. To 80 proc. jej kosztów, gdyż projekt oszacowany został na 75 tys. zł.

- Jestem niezmiernie zadowolona, że udało nam się otrzymać te środki - mówi Burmistrz Blachowni.

Uroczystość podpisania umowy z udziałem członkini zarządu województwa Beaty Białowąs, poseł Lidii Burzyńskiej, radnej sejmiku wojewódzkiego Beaty Kocik oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i samorządowców subregionu północnego odbyła się w Mykanowie.

- Cieszymy się, że możecie inwestować w społeczności lokalne - mówiła do włodarzy gmin wicemarszałek Białowąs.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie budowy boiska Urząd Miejski w Blachowni złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wiosną br. O pomoc finansową ze środków budżetu województwa, w ramach konkursu, mogły się ubiegać sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

*działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,

*działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, *zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,

* tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Składane przez gminy wnioski o pomoc musiały dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października 2020 roku.

22 czerwca br. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę "w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatyw Sołecka" w 2020 roku". Pomoc finansowa została udzielona 118 zadaniom na kwotę ponad 2,9 mln zł.

Na liście rankingowej znalazła się budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu. O budowę boiska przy szkole zabiegał Radny Tadeusz Borek we współpracy z sołtys Cisia Joanną Hepner oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie, jako organ prowadzący szkołę


Data publikacji: 28-07-2020