herb Blachowni

INFORMACJE DO WNIOSKU ZP-W01INFORMACJE DO WNIOSKU
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (ZP-W01),

a także:

     a) kserokopie projektu budowlanego z opinią - min. plan sytuacyjny i profil podłużny we fragmencie
         dotyczącym pasa drogowego,
     b) kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (na pod. art. 29 Prawa Budowlanego)
         zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ
         administracji architektoniczno-budowlanej,
     c) kserokopie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót,
     d) informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
     e) plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia - szkic w skali 1:500 i szczegółowe
         wyliczenie zajętych powierzchni pasa drogowego,
     f) harmonogram robót - wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami,

Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta ul. Sienkiewicz 22 pokój nr 1
(poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz.: 7:00 - 15:00, środa 7:00 - 18:00).


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie wysłane pocztą.


Opłaty:

Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

   			Jezdnia do 20% szerokości: 1,20zł 
   			Jezdnia od 20 - 50% szerokości: 4,50zł
   			Jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni: 10,00zł
    
   Stawki te stosuje się również do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek 
   rowerowych i ciągów pieszych. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych ustala się stawkę opłat
   za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,60zł.

   Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Blachowni:
   PKO BP Nr konta: 27102016640000390200283739
   lub w kasie Urzędu Miejskiego w Blachowni. 


Sposób odwołania:

 
   W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia
   odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie ul. Aleja Niepodległości 20,
   za pośrednictwem Burmistrza Miasta Blachownia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
 


Podstawa prawna:

 
 	art. 20 pkt. 8 i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
	(t.j. Dz. Nr 19 poz. 115 z 2007 roku z póź. zm.), 
	
	Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni nr 195/XXXVI/2009 z dnia 29 września 2009 roku 
	w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy 
	Województwa Śląskiego nr 188 z dnia 27 października 2009r. - poz. 3408).
 


Miejsce załatwienia sprawy:

 
   Urząd Miejski w Blachowni - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 
   pokój nr 17 
   tel./fax. 34/327 04 61 wew. 106 
   e-mail: zp@blachownia.pl           
 


Pliki do pobrania:

Plik w formacie RTF Wniosek ZP-W01 w formacie ODT (do edycji)
Plik w formacie PDF Wniosek ZP-W01 w formacie PDF (do odczytu)
Plik w formacie PDF Powyższa informacja do wniosku ZP-W01
Program Acrobat Reader
Program Openoffice.org