herb Blachowni

INFORMACJE DO WNIOSKU ZP-W02INFORMACJE DO WNIOSKU
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.


Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:

 
   Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  
   nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (ZP-W02),

    a także:

      a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczeniem granic i podaniem  
        wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
      b) kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Urząd Miejski w Blachowni,

   Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta ul. Sienkiewicz 22 pokój nr 1 
   (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz.: 7:00 - 15:00, środa 7:00 - 18:00).
 


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie wysłane pocztą.


Opłaty:

    Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty po otrzymaniu decyzji.
    Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Blachowni:
    PKO BP Nr konta: 27102016640000390200283739 
    lub w kasie Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

 


Sposób odwołania:

 
   W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia
   odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie ul. Aleja Niepodległości 20,
   za pośrednictwem Burmistrza Blachowni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
 


Podstawa prawna:

 
	Art. 39 ust. 3 i art. 40 z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. Nr 19 poz. 115 
	z 2007 roku z póź. zm.),
	
	Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni nr 195/XXXVI/2009 z dnia 29 września 2009 roku 
	w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy 
	Województwa Śląskiego nr 188 z dnia 27 października 2009r. - poz. 3408).

 


Miejsce załatwienia sprawy:

 
   Urząd Miejski w Blachowni - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 
   pokój nr 17 
   tel./fax. 34/327 04 61 wew. 106 
   e-mail: zp@blachownia.pl           
 


Pliki do pobrania:

Plik w formacie RTF Wniosek ZP-W02 w formacie ODT (do edycji)
Plik w formacie PDF Wniosek ZP-W02 w formacie PDF (do odczytu)
Plik w formacie PDF Powyższa informacja do wniosku ZP-W02
Program Acrobat Reader
Program Openoffice.org