herb Blachowni

INFORMACJE DO WNIOSKU ZP-W03
INFORMACJE DO WNIOSKU
o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowę.


Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:

 
   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowę (ZP-W03),

    a także:
    
      a) kserokopie mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną (lub plan zagospodarowania działki) 
        w skali 1:1000 lub1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu,
      b) kserokopie dokumentu określającego posiadane prawo do dysponowania nieruchomością,
      c) upoważnienie/pełnomocnictwo/ wraz z dowodem wpłaty w wys. 17 zł.,
      d) kserokopia decyzji o warunkach zabudowy lub wpis i wyrys z miejscowego planu 
        zagospodarowania przestrzennego,

    Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta ul. Sienkiewicz 22 pokój nr 1 
    (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz.: 7:00 - 15:00, środa 7:00 - 18:00).
 


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie wysłane pocztą.


Opłaty:

    Opłata od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.  
	Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Blachowni:
	PKO BP Nr konta: 27102016640000390200283739
	lub w kasie Urzędu Miejskiego w Blachowni. 
  


Sposób odwołania:

 
   W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia
   odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie ul. Aleja Niepodległości 20,
   za pośrednictwem Burmistrza Blachowni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
 


Podstawa prawna:

 
	art. 20 pkt. 8, art. 40 ust. 8 i art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
	(t.j. Dz. Nr 19 poz. 115 z 2007 roku z póź. zm.) oraz § 79 Rozporządzenia Ministra Transportu 
	i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
	jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

 


Miejsce załatwienia sprawy:

 
   Urząd Miejski w Blachowni - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 
   pokój nr 17 
   tel./fax. 34/327 04 61 wew. 106 
   e-mail: zp@blachownia.pl           
 


Pliki do pobrania:

Plik w formacie RTF Wniosek ZP-W03 w formacie ODT (do edycji)
Plik w formacie PDF Wniosek ZP-W03 w formacie PDF (do odczytu)
Plik w formacie PDF Powyższa informacja do wniosku ZP-W03
Program Acrobat Reader
Program Openoffice.org